Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ där medlemmarna utövar sitt inflytande.

Beslut på föreningsstämman fattas enligt en demokratisk process, där alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag och påverka de frågor som tas upp.

Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls på våren. Där går vi igenom årsredovisningen och fastställer föregående års resultat. Stämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, samt väljer ny styrelse, valberedning och revisorer.

Motioner

Alla medlemmar som önskar ta upp ett ärende på stämman kan lämna in en motion. Läs mer om motioner här.

Extrastämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma för beslut i frågor som kräver stämmobeslut.

Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska i så fall ange vilket ärende som ska behandlas.